Bel de Klantenservice op 1200 of +31 65 9000 200 vanaf je Delight Mobile

Voorwaarden u glimlach te maken - en dat is zeldzaam

We verheugen ons op tevreden klanten

Algemene Voorwaarden
1. Definities
Deze woorden hebben de volgende betekenis:
Aanvullende Diensten zijn de aangeboden diensten die worden toegevoegd aan de Diensten als u daarom vraagt of wanneer het niet nodig is daarom te vragen als u deze gebruikt. De Kosten en voorwaarden voor Aanvullende Diensten zijn beschikbaar online en via de klantenservice;
Aanvullende kosten zijn de aanvullende kosten die u in rekening gebracht worden. Deze Aanvullende Kosten en Algemene Voorwaarden voor Aanvullende Diensten zijn beschikbaar op onze website en zijn ook verkrijgbaar van ons klantenservice team;
Account beteken t de airtime rekening waarop uw Multifuntionele Opwaardeervouchers en Kosten wordt bijhouden;
Apparatuur is alle door ons goedgekeurde apparatuur voor gebruik op het Netwerk die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten;
Basis Diensten betekent de diensten die wij aanbieden buiten de Aanvullende Diensten. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, bel- en sms diensten die wij aanbieding via het Netwerk;
Beltegoed Overdracht betekent de dienst " Beltegoed Overdracht" (BO) zoals gedefiniëerd op onze website.
Betalingsinformatie betekent alle informatie die noodzakelijk is voor de aanschaf van Goederen van deze Website. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, credit/debitkaart informatie, bankrekeningnummers en sortcodes;
Consument betekent een persoon die handelt buiten zijn/haar bedrijf;
Content betekent alle tekst, afbeeldingen, audio, video, software, statistische gegevens en elke andere vorm van informatie welke op een computer opgeslagen kan worden en die op de Website verschijnt of daar een onderdeel van vormt;
Contract betekent het contract tussen u en ons voor de verkoop en aanschaf de van Goederen waarbij deze voorwaarden zijn inbegrepen;
Diensten betekent de Basis Diensten en alle andere Aanvullende Diensten die wij u aanbieden en waartoe u toegang heeft met een Delight Mobile SIM; My Delight en collectief alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie wat Delight Mobile beschikbaar maakt via de Website, nu of in de toekomst;
Eerste Opwaardering betekent de eerste keer dat u uw SIM kaart die in uw Starterspakket zat, opwaardeert. Om twijfel te voorkomen, elk Tegoed dat was voorgeladen op uw SIM kaart valt niet onder de Eerste Opwaardering.
Gebruiker/Gebruikers betekent elke derde partij die toegang neemt to de website en welke niet in dienst staat bij Delight Mobile en handelt vanuit hun tewerkstelling.
Goederen zijn de goederen die u met uw instemming van ons aangekocht heeft. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, Multifunctionele Top-up Vouchers en goederen die toegang geven to de Diensten;
Kosten zijn de toepasselijke kosten voor het gebruik van de Diensten. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, gebruik- en bedieningskosten en alle toepasselijke kosten voor alle Aanvullende Diensten die u van ons besteld of gebruikt;
Multifunctionele Top-up Voucher is een betalingsmechanisme die wij u toestaan aan te schaffen en waarmee derhalve de Diensten gebruikt kunnen worden. Deze kunnen zowel in fysieke of elektronische vorm aangeschaft worden;
Netwerk betekent het mobiele communicatienetwerk die wij gebruiken om u de Diensten te leveren;
Nummer betekent het mobiele telefoonnummer die wij u aangewezen hebben of die u aan ons doorgegeven heeft;
Ondernemer heeft betrekking op Vectone Group bedrijven die namens Vectone Services BV betalingen collecteren;
Opwaarderen betekent het toevoegen van tegoed aan je SIM kaart door de aanschaf van Multifunctionele Vouchers, Elektronische Vouchers of een online-faciliteit.
Overeenkomst betekent deze voorwaarden;
Persoonlijke Informatie betekent informatie die wij over u bijhouden die door u aangeleverd is of welke wij verzamelen wanneer wij u de Diensten leveren. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, persoonlijke gegevens en verkeersinformatie;
Promotionele Voorwaarden betekent de toegevoegde voorwaarden die gerelateerd zijn aan aanbiedingen/promoties die wij zo nu en dan aanbieden en uitgezet zijn in Clausule 25;
Roaming betekent het bellen en gebeld worden in het buitenland via een lokale netwerk exploitant. Dit is een Aanvullende Dienst en derhalve worden Aanvullende Kosten gerekend;
SIM betekent de ‘subscriber identity module’ (SIM) die data voor mobiele GSM gebruikers opslaat zoals nummers, wachtwoorden en opgeslagen berichten;
Standaard Tarief is het tarief dat wordt gerekend na de Eerste Opwaardering van de SIM Kaart in het Starterspakket;
Starterspakket betekent een SIM kaart en informatie die u online of in de winkel heeft aangeschaft. Het SIM kaart Starterspakket welk u gekozen hebt aan te schaffen kan al dan niet voorgeladen Tegoed met zich meedragen;
Starterspakket Tarief betekent tarieven welke gerekend worden op een Starterspakket totdat de Eerste Opwaardering plaatsvindt. Hierna wordt het Standaard Tarief gerekend op al het resterende Tegoed.
Systeem betekent elke online communicatie infrastructuur die Delight Mobile beschikbaar maakt via de Website; zowel nu als in de toekomst. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, web-based e-mail, forums, live chat faciliteiten en email links;
Tegoed betekent Tegoed opgenomen met een Multifuntionele Opwaardeervoucher;
U, jij, Uw en Jouw betekent de Klant.
Delight Mobile, we, ons en onze, betekent Vectone Services BV, een bedrijf geregistreerd in Nederland met registratienummer 61283770, met een geregistreerd kantoor te Vogelstruys Hullenbergweg 278-308, 1101 BV Amsterdam, Nederland, handelend als Vectone.
Delight Mobile SIM betekent een SIM die u door ons is aangeboden en die ons eigendom blijft en welke, wanneer gebruikt in combinatie met de Apparatuur, u toegang geeft tot de Diensten.
Vervoerder betekent elke derde partij die verantwoordelijk is voor het transporteren van de aangeschafte Goederen van onze Vesting naar de Klanten;
Virus is een computerprogramma dat uw computersysteem of haar data beschadigt, corrupteert of kapotmaakt zonder de toestemming/wetenschap van de gebruiker of het systeem dat het infecteert.
Website betekent de website welke je momenteel gebruikt (www.delightmobile.nl) en elk sub-domein (www.delightmobile.nl/account-inloggen.aspx) van deze website, tenzij specifiek anders aangegeven in desbetreffende eigen voorwaarden.
We, Ons en Onze betekent Delight Mobile;
2. Minimumleeftijd
Personen jonger dan 18 jaar zouden deze Website alleen onder toezicht van een volwassene moeten gebruiken. Betalingsinformatie moet ingegeven worden door, of met de toestemming van, een volwassene.
3. Overeenkomst
a. Deze Overeenkomst komt tot stand wanneer we een aanvraag van u voor Diensten hebben geaccepteerd.
b. Wanneer de Overeenkomst tot stand is gekomen zullen wij een Account voor openen en u een Nummer verschaffen.
c. Als wij u een Delight Mobile SIM verschaffen, zullen wij deze zo snel mogelijk activeren nadat deze Overeenkomst tot stand is gekomen.
d. Vanaf 1 Juni 2014 zullen Nederlandse SIMs met een Nummer dat begint met 06 niet gebruikt worden voor data toepassingen. Dit zijn data oplossingen die geen gebruik maken van stemgeluid zoals tablets en e-boeken. Als u uw Delight Mobile SIM voor zulke toepassingen wilt gebruiken, zult u ons daarop moeten attenderen waarop wij u een Nederlands Nummer zullen aanbieden die begint met 097. Let erop dat het gebruik van een Nederlands nummer beginnend met 06 voor data toepassingen illegaal zal zijn vanaf 1 Juni 2014.
e. U stemt ermee in dat door het gebruik van Diensten of het registreren van een verwerkte Multifuntionele Top-up Voucher u gebonden bent aan deze voorwaarden en de Kosten zult moeten betalen.
4. Delight Mobile SIM kaart
a. We zijn eigenaar van de SIM kaart en u kunt de SIM kaart alleen gebruiken om van de Diensten gebruik te maken.
b. U stemt ermee in dat u alle redelijke inspanning zult leveren om schade aan of verlies of misbruik van de Delight Mobile SIM te voorkomen.
c. Als uw Delight Mobile SIM is verloren, gestolen of zodanig beschadigt zodat deze u niet langer toegang verleent tot de Dientsten moet u dit zo spoedig mogelijk bij de klantenservice aangeven. We behouden het recht om validatie checks ten alle tijde uit te voeren zonder toestemming. Wij mogen u kosten aanrekenen voor het vervangen van uw Delight Mobile SIM.
5. Diensten
a. Wij streven ernaar om de Diensten altijd voor u beschikbaar te maken. Helaas kunnen deze beïnvloed worden door zaken die buiten onze macht liggen. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, het weer, andere netwerken en storingen, en ons onderhoud van het Netwerk.
b. We zullen alle redelijke inspanningen leveren om periodes van onbereikbaarheid te vermijden en proberen alle problemen die binnen onze macht liggen zo snel mogelijk op te lossen.
c. We zullen alle redelijke inspanningen leveren om Content bij te houden maar het kan incompleet, onjuist of gedateerd zijn en wordt aan u aangeboden op een ‘zoals het is’ basis.
d. Wij zullen niet aansprakelijk zijn aan u of elke derde partij voor welke actie u dan ook onderneemt in verband met de juistheid, volledigheid en doorgaande aanvoer van Content.
6. Gebruik van onze Diensten in het Buitenland
a. We zullen redelijke inspanningen leveren om commercïele regelingen in het buitenland te treffen zodat de Diensten ook in het buitenland gebruikt kunnen worden (Roaming). We kunnen en zullen de kwaliteit en de dekking van buitenlandse netwerken niet garanderen.
b. Aanvullend op clausule 6.a, Roaming is niet beschikbaar in all landen en u dient derhalve contact op te nemen met het Klantenservice Team voordat u naar het buitenland reist om ervoor te zorgen dat Roaming beschikbaar is.
c. Roaming is een Aanvullende Dienst waar Aanvullende Kosten van op toepassing zijn. Voor meer informatie over Aanvullende kosten kijkt u op de Website http://www.delightmobile.nl of neemt u contact op met het Klantenservice Team.
d. U dient wellicht de instellingen op uw mobiele telefoon te veranderen om gebruik te kunnen maken van de Diensten in het buitenland. (Aanvullende Kosten zijn van toepassing).
e. U moet ervoor zorgen dat u genoeg Tegoed op uw Account heeft voordat u naar het buitenland reist. Afhankelijk van het land waar u naartoe reist, het kan zijn dat de Dienst om uw Tegoed op te waarderen niet beschikbaar is.
f. Aanvullend op Clausule 6.a. tot 6.e., is het uw verantwoorderlijkheid om contact op te nemen met het Klantenservice Team voordat u naar het buitenland reist om te verifiëren dat:
i. Roaming beschikbaar is op uw bestemming(en);
ii. Uw telefoon correct is ingesteld voor Roaming;
iii. U op de hoogte bent van de kosten voor Roaming en alle eventuele Aanvullende Kosten; en
iv. U genoeg Tegoed op uw Account heeft om de Diensten te kunnen gebruiken.
7. Kosten en Betaling
a. Om gebruik te kunnen maken van het de Diensten moet u ervoor zorgen dat u genoeg Tegoed heeft. U zult geen gebruik kunnen maken van een Dienst als u daar niet genoeg Tegoed voor heeft of wanneer de hoeveelheid Tegoed minder is dan de minimale toeslag voor die Dienst.
b. Als Kosten worden gemaakt zullen deze worden afgetrokken van uw Tegoed. Kosten die gelijktijdig worden gemaakt zullen gelijktijdig worden afgetrokken. In het geval dat het Tegoed onvoldoende is om alle Kosten te dekken zullen Kosten die eerder gepland zijn voorang krijgen. Kosten voor Aanvullende Diensten zullen toegepast worden in de volgorde waarin deze Aanvullende Diensten door u besteld waren en zullen toegepast worden na Kosten voor Basis Diensten.
c. De Kosten zijn beschikbaar online op http://www.delightmobile.nl en via de klantenservice. Standaard kosten zijn de kosten komend van het Delight Standaard Tarief. De kosten zullen anders zijn wanneer u gebruikt maakt van het Extra Tegoed Tarief.
d. U moet vooraf betalen voor de Diensten en u doet dit door de aanschaf van de Multifunctionele Opwaardeervouchers. Als u een Multifunctionele Opwaardeervoucher, en het bijbehorende Tegoed, heeft geregistreerd wordt deze, en bijbehorende Tegoed, in uw Account verwerkt en worden aan uw Account toegepaste kosten afgetrokken van het Tegoed bijbehorend bij de Multifuntionele Opwaardeervoucher.
e. Als er meer dan één Multifuntionele Opwaardeervoucher in uw Account is verwerkt zullen de Kosten afgetrokken worden van het beschikbare Tegoed van de Multifuntionele Opwaardeervoucher die als eerste was geactiveerd.
f. Multifunctionele Opwaardeervouchers zijn niet inwisselbaar voor contanten and zullen verlopen wanneer u niet al het gerelateerde Tegoed verbruikt binnen de periode of voor de deadline die aangegeven staat op de Multifunctionele Opwaardeervoucher.
g. De betalingen met credit-en debitcard worden verwerkt door de Vectone Group Chillitalk Limited (geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 5506630, gevestigd te 54 Marsh Wall, London, E14 9TP, Verenigd Koninkrijk) (“Ondernemer”) namens Vectone Services BV (geregistreerd in Nederland onder nummer 61283770, gevestigd te Vogelstruys Hullenbergweg 278-308, 1101 BV Amsterdam, Nederland).
h. De PayPal betalingen worden behandeld door het Vectone Group bedrijf Vectone Network Limited (geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 8693390, geregistreerd kantoor te 54 Marsh Wall, Londen E14 9TP, Verenigd Koninkrijk) (“Ondernemer”) namens Vectone Services BV (geregistreerd in Nederland onder nummer 61283770, geregistreerd kantoor te Vogelstruys Hullenbergweg 278-308, 1101 BV Amsterdam, Nederland).
i. Klanten die gebruik maken van PayPal om hun account op te waarderen kunnen geen gebruik maken van de Beltegoed Overdracht dienst. Deze restrictie is niet van toepassing op betalingen van een ander soort.
j. Veiligheid van persoonlijke gegevens : Delight Mobile maakt gebruik van geavanceerde veiligheidstechnologieёn en procedures om je persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onbevoegd. Je gegevens, creditcardnummers en pincodes die op het web worden ingevoerd worden beveiligd met de Secure Socket Layer (SSL) encryptie.
8. Gebruik van de Diensten en uw verplichtingen
a. U stemt ermee dat u de Diensten NIET gebruikt, en ook anderen NIET zult toestaan, om de Diensten te gebruiken:
i. voor onrechtmatige, immorele of oneigenlijke doelen;
ii. om beledigende of hidnerlijke mededelingen in welke vorm dan ook, of voor het maken of ontvangen van gesprekken te betalen door de opgeroepene (zogenaamde collect calls of reverse charge calls);
iii. met apparatuur die niet is goedgekeurd voor gebruik van het Netwerk. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, SIM-boxes en GSM-gateways;
iv. om goederen of diensten te verlenen aan derden
v. voor het verzenden, ontvangen, uploaden, downloaden of het op een andere wijze ter beschikking stellen van enig materiaal dat beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, bedreigend of hinderlijk is, of een inbreuk maakt op privacy, of dat op enige andere manier onrechtmatig is;
vi. voor het verkrijgen van toegang tot diensten van elke VoIP (Voice Over Internet Protocol) telecom aanbieder tenzij die expliciet door ons is toegestaan;
vii. om een Virus over te brengen; en
viii. ten einde telefonie en/of andere diensten aan derden te leveren die afhankelijk zijn van de Diensten
b. U stemt ermee in:
ix. ons de informatie te verstrekken die wij redelijkerwijs van u verzoeken;
x. dat u alle redelijke instructies die wij u geven opvolgt;
xi. instructies en eisen van andere netwerken op te volgen wanneer u gebruik maakt van Roaming;
xii. ons op de hoogte te houden van alle veranderingen in persoonlijke gegevens die u voorheen bij ons geregistreerd heeft. Als u daar niet aan voldoet stemt u ermee in dat bezorging van aankondiging op de contactgegevens effectief is; en
xiii. ons zo snel mogelijk van elke vordering te verwittigen.
c. Op specifieke Diensten die wij aan u leveren zijn Fair Use Policies (Redelijk Gebruik Beleid) van toepassing. Wanneer dit het geval is zullen wij deze op de website plaatsen en u stemt ermee in deze na te leven.
d. Als niet voldaan wordt aan elke van de voorwaarde in clausule 6, wordt dit gezien als breuk van deze Voorwaarden en geeft dit ons het recht deze Voorwaarden de beëindigen.
e. U gaat ermee akkoord een 06-nummer toegewezen aan u door Delight Mobile alleen te gebruiken voor mobiele toestellen, onder geen enkel beding kunt u dit 06-nummer gebruiken voor apparaat-naar-apparaat applicaties.
f. Houdt u er rekening mee dat in het kader van dit beleid apparaat-naar-apparaat gebruik is verboden, ten gevolge biedt Delight Mobile geen 097-nummers aan.”
9. Annuleringen / Terugzending van Goederen
a. Wanneer u Goederen van ons besteld en wij deze order hebben bevestigd, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
i. Als de Goederen defect zijn, moet u ons daarvan binnen 7 dagen verwittigen. Als u dat nalaat dan wordt u geacht de Goederen te hebben geaccepteerd.
ii. Als u claimt dat Goederen defect of beschadigd zijn, zullen we deze deactiveren. Als uit inspectie/onderzoek blijkt dat de Goederen defect zijn zult u gerechtigd zijn tot de levering van vervangende Goederen van hetzelfde type en benaming.
10. Opschorting van de Diensten
a. Wij mogen zonder waarschuwing de levering van Goederen schorsen of stopzetten waneer:
i. u in overtreding bent van één of meerdere voor waarden van deze Algemene Voorwaarden, of iemand die gebruikt maakt van uw Delight Mobile SIM of Apparatuur deze overtreedt.
ii. het Netwerk het begeeft of onderhoud nodig heeft. Delight Mobile probeert deze gevallen tot een minimum te beperken.
iii. iemand die gebruik maakt van de Apparatuur of een Delight Mobile SIM zich niet houdt aan voorwaarden van deze Overeenkomst.
iv. uw gebruik van de Diensten het Netwerk beschadigt of het Netwerk in gevaar brengt.
b. Het stopzetten heeft geen invloed op uw verplichting de Kosten te betalen, behalve in het geval van schorsing of afsluiting van het Netwerk vanwege onderhoud dat langer dan drie dagen duurt en het gehele netwerk omvat. In dat geval zult u geen Kosten betalen gedurende de periode waarin u niet van de Diensten gebruik kan maken.
c.Er zouden kosten verbonden kunnen zijn aan het opnieuw aansluiten van de Diensten waneer een Delight Mobile SIM van het Netwerk geschorst en/of afgesloten was onder 10.a.i, 10.a.iii of 10.a.iv.
d.Ons recht om de Diensten op te schorten onder deze clausule 10 heeft geen invloed op elk ander recht dat wij hebben om deze Overeenkomst te beëindigen.
11. Beëindiging
a. Wanneer u onze Diensten niet tenminste eens per 120 dagen gebruikt, zal uw Delight Mobile SIM van het netwerk afgesloten worden, deze Overeenkomst worden beëindigt, alle Multifunctionele Top-up Vouchers die in uw Account verwerkt zijn en nog niet verlopen zijn zullen komen te vervallen en u zult uw Nummer verliezen.
b. De geldigheid van de opwaardering is 90 dagen. Na 90 dagen vervalt de beltegoed. De klant heeft geen recht op restitutie van het vervallen beltegoed.
c. Wij mogen deze Overeenkomst ook beëindigen WANNEER;
i. u in overtreding bent van enige voorwaarden in deze Overeenkomst waar geen uitkomst voor is of wanneer u in overtreding bent u verzocht bent deze overtreding te verhelpen en u dat niet doet binnen 7 dagen van ons verzoek;
ii. deze geschorst wordt in overeenkomst met clausule 10;
iii. u failliet of bankroet bent gegaan;
iv. wij niet langer toegestaan zijn het Netwerk te bedienen of u van de Diensten te voorzien.
12. Klantenservice
a. U kan contact opnemen met het Klantenservice Team op een van de volgende methodes:
i. Schrijf naar: Klantenservice Team, Vectone Services BV, Kantoor: Vogelstruys Hullenbergweg 278-308, 1101 BV Amsterdam, The Netherlands
ii. Bel ons: Bel het Klantenservice Team op 1200 (gratis vanaf een Delight mobiel) of op 06 59 000 200 vanaf elke andere mobiele- of vaste lijn (kosten zijn afhankelijk van de providers)
iii. Online: Bezoek onze website http://www.delightmobile.nl/, klik op ‘Support’ en vervolgens ‘Contact’ en vul het formulier in. Een lid van het Klantenservice Team komt normaliter binnen een werkdag na ontvangst bij u terug met antwoord.
b. Ons Klantenservice Team is beschikbaar van Maandag tot Zondag van 08:00 tot 21:00.
c. Alle gesprekken met ons Klantenservice Team worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.
13. Kennisgeving
a. Alle geschreven kennisgevingen van u aan ons dienen verstuurd te worden aan;
c/o Vectone 
Klantenservice
Vectone Services BV
Kantoor: Vogelstruys Hullenbergweg 278-308, 
1101 BV Amsterdam,
Nederland
14. Intellectuele Eigendommen
a.Alle Content die aanwezig is op de website, tenzij ge-upload door de gebruikers, is eigendom van Delight Mobile, aan ons gelieerde of anderzijds relevante derde partijen. Onder deze Content wordt verstaan, maar niet uitsluitend, text, afbeeldingen, logos, iconen, fotos, geluidsfragmenten, videofragmenten, statistische gegevens, pagina opmaak, onderliggende code of software. Door uw gebruik van deze Website voort te zetten, stemt u ermee in dat zulk materiaal beschermd is door relevante Nederlandse en internationale intellectueel eigendoms- en andere wetten. 
b.Onderworpen aan Clausule 16 bent u niet toegestaan om materiaal van de Website na te maken, kopiëeren, verspreiden, opslaan of op welke manier dan ook her te gebruiken, tenzij dat anders vermeldt staat op de website of tenzij u daartoe expliciet, geschreven, toestemming voor hebt van Delight Mobile.
15. Derde Partij Intellectuele Eigendommen
a. Tenzij dat anders staat aangegeven blijven Intellectuele Eigendommen eigendom van de makers en verspreiders als dat van toepassing is. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, Autersrechten en Handelsmerken.
b. Onderworpen aan Clausule 16 bent u niet toegestaan om materiaal van de Website na te maken, kopiëeren, verspreiden, opslaan of op welke manier dan ook her te gebruiken, tenzij dat anders vermeldt staat op de website of tenzij u daartoe expliciet, geschreven, toestemming voor hebt van Delight Mobile.
16. Eerlijk gebruik van Intellectueel Eigendom
a. Materiaal van de website mag hergebruikt worden zonder geschreven toestemming waar uitzonderingen die uiteengezet staan in de Nederlandse Wet voor Intellectueel Eigendom van toepassing zijn.
17. Links naar andere Websites
a. Deze Website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij expliciet aangegeven zijn deze sites niet onder invloed van Delight Mobile of gelieerde bedrijven. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en hebben geen aansprakelijkheid voor elke vorm van verlies of schade die voortkomt uit het gebruik hiervan. Een link op deze Website naar elke andere website impliceert geen enkele goedkeuring van de sites zelf or zij die deze beheren.
18. Gebruik van Communicatie Faciliteiten
a. Wanneer u gebruikt maakt van het contactformulier of elk ander Systeem op de Website dient u de volgende regels in acht te nemen:
i. U kan geen obscene of vulgaire taal gebruiken;
ii. U dient geen onwettige of enig ander aanstootgevende inhoud te gebruiken. Hieronder valt, maar niet uitsluitend, inhoud die opgevat kan worden als smadelijk, dreigend, intimiderend, lasterlijk, sexistisch of racistisch;
iii. U dient geen inhoud te gebruiken die is bedoeld om geweld te verheerlijken of uit te lokken;
iv. Het wordt geadviseerd om inzendingen te maken in een van de Delight Mobile talen, omdat wij wellicht niet kunnen anwtoorden op verzoeken in een andere taal;
v. De manier waarop u zich identificeerd dient op geen enkele manier deze Algemene Voorwaarden of andere relevante wetgeving te overtreden;
vi. U dient zich niet voor te doen als anderen, specifiek werknemers en vertegenwoordigers van Delight Mobile of aan ons gelieerde bedrijven; en
vii. U dient ons Systeem niet te gebruiken voor verboden massa communicatie zoals ‘Spam’ en ‘Junk Mail’.
b. U stemt ermee in dat Delight Mobile het recht heeft alle communicatie met ons of welke gebruik maakt van ons Systeem, te volgen en controleren.
c. U stemt ermee in dat Delight Mobile kopieën kan bewaren van alle communicatie met ons of welke gebruik maakt van ons Systeem.
d. U stemt ermee in dat alle informatie die u naar ons verstuurd door ons Systeem of via ons contactformulier door ons kan worden aangepast en hierbij doet u afstand van uw morele recht om geïdentificeerd te worden als de auteur van zulke informatie. Als u wenst restricties toe te passen op ons gebruik van zulke informatie dient u dit vantevoren aan ons te communiceren en wij behouden het recht om zulk een verzoek te weigeren.
19. Accounts
a. Om Goederen en Diensten van onze Website aan te schaffen en om het aanvraagformulier te gebruiken is het noodzakelijk om een Account aan te maken waarin bepaalde persoonsgegevens en Betalingsinformatie zich bevinden. Dit is afhankelijk van uw gebruik van de Website omdat wij geen Betalingsinformatie vragen tot het moment dat u een aankoop wilt doen. Door door te gaan met uw gebruik van de website stemt u ermee in dat:
i. Alle informatie die u invult is correct en waarheidsgetrouw
ii. U heeft toestemming om Betalingsinformatie in te zenden waar deze toestemming noodzakelijk is; en
iii. U behoudt deze informatie correct en up-to-date. Het creëren van een Account is verdere bevestiging van uw vertegenwoordiging.
b. Het is aan te raden dat u uw Account details niet met anderen deelt. Delight Mobile accepteert geen aansprakelijkheid voor elk verlies of schade dat geleden wordt doordat u uw details met anderen deelt. Als u gebruik maakt van een gedeelde computer, is het aan te raden dat u uw Account details niet in uw internet browser opslaat.
c. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw Account details door een ander zijn verkregen zonder uw toestemming, dient u onmiddelijk contact op te nemen met Delight Mobile om uw account op te schorten en alle ongeauthoriseerde aankopen af te breken als deze nog lopende zijn. Aankopen kunnen alleen afgebroken worden tot aan het moment dat deze verzonden zijn. In het geval dat een ongeauthoriseerde aankoop al is verzonden voordat u ons op de hoogte geeft gesteld van de illegitieme aankoop, accepteerd Delight Mobile geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid en dient u contact op te nemen met de Vervoerder, details aangegeven in de aankoop informatie.
20. Disclaimers
a. Delight Mobile maakt geen enkele garantie of verklaring dat de Website aan uw vereisten voldoet, dat het van bevredigende kwaliteit is, dat het geschikt is voor een bepaald doel, dat het geen inbreuk maakt op de rechten van derden, dat het compatibel is met alle systemen, dat het veilig zal zijn en dat alle informatie correct zal zijn. We geven geen garantie op specifieke resultaten van het gebruik van onze Diensten.
b. Geen enkel onderdeel van onze website is bedoeld als advies en op de Content van deze Website zou niet vertrouwd moeten worden wanneer u beslissingen neemt of tot actie overgaat.
c. Geen enkel onderdeel van deze Website is bedoeld om een contractueel aanbod voor te stellen dat geaccepteerd kan worden.
d. Hoewel Delight Mobile redelijke moeite doet om te garanderen dat de website veilig, foutloos en zonder virussen zal zijn, worden alle gebruikers aangeraden om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid, die van hun persoonlijke informatie en hun computers.
21. Beperkingen van Aansprakelijkheid
a. Wij zijn alleen aansprakelijk naar u zoals dat uiteengezet staat in deze Voorwaarden. We hebben geen andere verantwoordelijkheden naar u;
b. Niets in deze Overeenkomst verwijdert of beperkt aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door iets wat wij gedaan- of nagelaten hebben;
c. Behalve zoals uiteengezet staat in Clausule 21.a. en 21.b. is onze gehele aansprakelijkheid naar u voor iets dat wij, of iemand die voor ons werkt, doet of nalaat beperkt tot € 3.000 voor een incident of een maximum van € 6.000 voor verschillende incidenten binnen een periode van 12 maanden;
d. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer wij onze verplichtingen niet na kunnen komen als gevolg van iets dat buiten onze invloed en verwachtigen valt;
e. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer het niet mogelijk is om de Diensten te leveren als resultaat van werkzaamheden aan het Netwerk.
f. Wanneer je de Delight Mobile SIM verliest of deze raakt gestolen, blijft u verantwoordelijk voor gemaakte Kosten totdat u ons vertelt dat de SIM verloren of gestolen is. Hieronder valt, maar niet uitsluitend, situaties waarin uw SIM is ge-cloned;
g. Als u deze Overeenkomst niet als klant bent aangegaan, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies van inkomen, business, geanticipeerde winst, eigendommen of gebruik van eigendommen of elke andere vorm van verlies of schade die niet redelijkerwijs was te voorzien toen u deze Overeenkomst aanging;
h. Als u deze Overeenkomst bent aangegaan als klant, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies van inkomen, business of winst, of elke andere vorm van verlies of schade die niet redelijkerwijs was te voorzien toen u deze Overeenkomst aaning;
i. Wanneer wij u, als onderdeel van de Diensten, toegang tot het internet verschaffen, stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige content die u tegenkomt, upload of download, al dan niet zonder uw medeweten, behalve content die we direct aan u beschikbaar maken;
j. U moet ons op de hoogte stellen van een claims zo snel als mogelijk;
k. Deze Clausule 21 overleeft de beeïndiging van deze Overeenkomst.
22. Derden
a.Deze Overeenkomst draagt geen voordelen over op een derde partij die geen onderdeel uitmaakt van deze Overeenkomst. De overeenkomst die tot stand is gekomen door deze Algemene Voorwaarden is tussen u en Delight Mobile.
b.Niettegenstaande het voorafgaande is het mogelijk voor u om met één of meerderen derde partijen een contract aan te gaan wanneer u de Diensten gebruikt. Wanneer u een contract aangaat met een derde partij terwijl u gebruikt maakt van onze Diensten, bevestigt en begrijpt u dat wij geen partij zijn in die overeenkomst, zelfs wanneer betalingen aan die derde partij afgetrokken worden van in uw account verwerkte Multifunctionele Opwaardeervouchers.
23. Wijzigingen
a. We mogen redelijke wijzigingen in de Overeenkomst aanbrengen als we u daar tenminste één maand vantevoren van op de hoogte stellen.
b. Als een wijziging in de Basis Diensten zorgt, of waarschijnlijk zorgt, voor materiële schade aan de Dienst en dit niet komt door een vereiste van een regelgevende authoriteit of vanwege juridische redenen, zullen we u hiervan verwittigen. Tenzij u deze Overeenkomst beëindigt door ons schriftelijk kennis te geven binnen deze verwittigingsperiode, zullen de aangepast voorwaarden van kracht worden wanneer deze verwittigingsperiode verstrijkt.
c. We mogen ook uw Nummer veranderen wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Als dit het geval is, zullen wij hier tijdig kennis van geven en uitleggen waarom.
d. Wijzigngen zullen ook op http://www.delightmobile.nl gepubliceerd worden, en u stemt ermee in dat dit hetzelfde effect heeft als u daarvan schriftelijk te verwittigen.
24. Algemeen
a. U bent niet toegestaan rechten of verantwoordelijkheden uit deze Overeenkomst over te dragen aan iemand anders zonder onze schriftelijke toestemming.
b. Wij mogen deze Overeenkomst ten alle tijde, zonder voorafgaande instemming van u, overdragen aan iemand anders mits deze overdracht de Diensten niet beïnvloedt.
c. Als wij er niet in slagen voorwaarden van deze Overeenkomst te handhaven, zal dit niet beschouwd worden als afstand doen van enig recht of remedie, noch zal het in welke vorm dan ook de geldigheid van deze Overeenkomst, of een deel daarvan, beïnvloeden. Geen enkele vrijstelling van inbreuk van deze Overeenkomst zal vrijstelling voor elke andere inbreuk verantwoorden.
d. Beëindiging van deze Overeenkomst zal niet gebruikt kunnen worden als vrijstelling van inbreuk door u op enige van de voorwaarden in deze Overeenkomst. Onze rechten en remedies die ingaan onder zulk een inbreuk of tot op de dag van de beëindiging zijn ingegaan zullen onverminderd blijven.
e. Als gevonden wordt dat een voorwaarde uit deze Overeenkomst in welke vorm dan ook ongeldig, illegaal of onafdwingbaar is onder toepasselijk recht zal dit geen effect hebben op de geldigheid, legaliteit of afdwingbaarheid van elke andere voorwaarde uit deze Overeenkomst zolang het doel van deze Overeenkomst nog altijd nagestreefd kan worden.
f. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de Nederlandse Wet en elk geschil dat uit deze Overeenkomst voorkomt zal onderhevig zijn aan wetgeving van de Nederlandse Rechtbank.
25. Promotionele Algemene Voorwaarden
Delight Mobile behoudt het recht om deze promotionele voorwaarden ten alle tijde te veranderen of te annuleren. Alle promoties gaan pas in nadat de eerste opwaardering van beltegoed is gedaan. Gesprekken naar CDMA toestellen worden hetzelfde behandeld als gesprekken naar een mobiele telefoon.
Starterspakketten Starterspakket Tarief wordt gerekend, anders dan het Standaard Tarief. Starterspakket Tarief zal veranderd worden totdat Delight Mobile klanten hun Eerste Opwaardering van Tegoed na de aanschaf van een Starterspakket doen. Hierna wordt automatisch het Standaard Tarief gerekend. Al het voorgeladen Tegoed dat op het Starterspakket over blijft na de Eerste Opwaardering zal verrekend worden volgens het Standaard Tarief. Voorwaarden zijn van toepassing en kunnen veranderd worden.Extra Krediet Tarief Wanneer gebruik gemaakt wordt van het Extra Krediet Tarief, zal elke opwaardering van €10, €20 beltegoed opleveren en elke opwaardering van €20 zal €40 opleveren. Gratis Extra Krediet is geldig voor 30 dagen vanaf de opwaardering. Gratis Extra Krediet kan niet worden gebruikt voor Roaming of voor gesprekken naar premium rate nummers. Om van het Extra Krediet gebruik te kunnen maken, zult u van het Delight Standaard Tarief naar het Extra Krediet Tarief moeten overschakelen. Extra Krediet Tarief maakt gebruik van andere tarieven dan het Delight Standaard Tarief:EXTRA KREDIET TARIEVEN..
Internet Bundel 1GB en 300MB internet toevoeging is geldig voor 30 dagen vanaf de aankoopdatum. Standaard tarieven zijn van toepassing voor elk gebruik buiten het internet tegoed. Wanneer uw aanmelding eenmaal is verlopen kunt u deze vernieuwe door een gratis SMS met ‘REG’ gevolgd door de relevante bundelcode te sturen naar 345.. Toevoegingen zijn niet geldig voor gebruik met Roaming. Algemene voorwaarden zijn van toepassing en kunnen veranderd worden. Minimum tegoed van 50ct nodig om gebruik te maken van data
Bundel Prijs De genoemde prijs voor de bundels refelecteerd de kostprijs voor u. Wanneer u de bundel aanschaft zullen wij het juiste bedrag in rekening brengen, proportioneel aan de prijs genoemd bij opwaardering. Bundels zijn niet beschikbaar als u gebruik maakt van het Delight Standaard Tarief. Als u een bundel wilt aanschaffen, zult u moeten overschakelen naar het Extra Krediet Tarief. Alle aanbiedingen zijn enkel toepasbaar na opwaardering.
Vergelijk onze Tarieven De prijsvergelijking is alleen van toepassing op de standaard beltarieven. Speciale tarieven of promotietarieven zijn niet bij deze prijsvergelijkingen inbegrepen. De gepubliceerde prijsvergelijkingen met Lyca en Lebara zijn gebaseerd op de internationale beltarieven op elk van de websites van onze concurrenten. Deze waren correct op 17.05.2014 om 18:00 uur, waarbij gespecificeerd is dat het standaard tarief van Delight Mobile bekend staat als het Delight Standaard Tarief. Hierbij zijn de “kredietverdubbelingen” (die aangeboden wordt bij Lyca en Lebara haar standaardtarieven) en andere aanbiedingen of promoties niet bij inbegrepen. Alle internationale gesprekken worden per minuut berekend. Een starttarief geldt: Delight 11.5 ct, Lyca 21 ct, Lebara 21 ct. Bij gebruik van het Delight Standaard Tarief geldt een starttarief van 12ct. Dit is onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden.
Delight zal van tijd tot tijd de gepubliceerde prijsvergelijkingen op onze website herzien en zal regelmatig waar nodig de internationale beltarieven van onze concurrenten updaten, en de laatste datum daarvan vermelden.
Om eerlijkheid te garanderen is de vergelijking alleen gebaseerd op de standaard internationale tarieven van Delight en haar concurrenten. Hier zijn bundels, speciale/promotionele tarieven, Roaming tarieven of gesprekken naar premium of special nummers niet bij inbegrepen.
Let op: wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en bij gebruik van deze websites bent u onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van deze websites.
Delight behoudt zich het recht voor om de prijsvergelijkingen ten alle tijde en zonder verwittiging terug te trekken of af te breken. Delight behoudt zich ook het recht voor om deze voorwaarden ten alle tijde zonder verwittiging te veranderen. Alle veranderingen zullen op onze website geplaatst worden.
Tarieven en het gebruik van Delight Diensten zijn verder onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden zoals deze gepubliceerd staan op onze website.
Tenzij anders staat aangegeven betreffen alle prijsvergelijkingen tarieven naar vaste lijnen.
Smart Rates
  • Bestaande en nieuwe klanten van Delight, die gebruik maken van Pay As You Go (PAYG), kunnen kiezen voor Delight Smart Tarief, deze is goedkoper dan ons Standaard Tarief. Om Smart Tarief te krijgen, moet u elke maand “smart” SMS’en naar het nummer 345.
  • Het Smart Tarief is geldig van de 1ste van elke maand tot de laatste dag van de maand waarin het SMS’je is verstuurd. Het Smart Tarief zal alleen beginnen nadat u naar 345 heeft geSMSt en zal aflopen op de laatste dag van de maand. U moet daarom elke maand “smart” SMS’en naar 345 om Smart Tarief te ontvangen. Als u op de 5de van de maand SMSt, zal Smart Tarief ingaan vanaf de dag en datum dat de SMS is ontvangen tot de laatste dag van de maand. Als u niet elke maand kiest voor Smart Tarief, zal het Standaard Tarief gelden.
  • Kan niet gebruikt worden in combinatie met andere Delight Promotie aanbiedingen met andere kortingstarieven.
  • Klanten moeten minimaal één keer hebben opgewaardeerd om te kunnen kiezen voor Smart Tarief.
  • Delight heeft het recht om het aanbod, tarieven en de algemene voorwaarden te beëindigen, terug te trekken of te veranderen op elk moment en met een redelijk opzegtermijn.
  • PAC Code: Nummer meenemen naar een ander netwerk is alleen toegestaan wanneer de klant gebruik heeft gemaakt van Delight mobile diensten.
 
Opwaarderen is mogelijk bij de volgende verkooppunten: